top of page

Invoering BTW januari 2023

Updated: Jan 13, 2023


De Wet Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) treedt op 01 januari 2023 in werking. De eerste stap naar het BTW systeem wordt gezet met de registratie voor ondernemers, die hiermee geconfronteerd worden vanaf 01 november 2022.


Wie wordt geconfronteerd met de BTW?

Feitelijk wordt de BTW betaald door de consument (eindgebruiker). De ondernemer int de betaalde BTW bij de consument ten behoeve van de Belastingdienst en draagt dit conform af met aangifte vóór de 16e van de eerstvolgende maand. Ook als de ondernemer in een bepaalde maand geen BTW verschuldigd is, zal hij over die maand aangifte moeten doen. Hierdoor is de ondernemer de belastingplichtige voor de BTW.


De ondernemer brengt de BTW dus in rekening aan de consument:

kostprijs + BTW = te betalen door de consument.


Wat is belast onder de Wet BTW?

De BTW is een verbruiksbelasting en beoogt het verbruik van het product of de dienst in Suriname te belasten. De wet geeft de volgende opsomming weer:

 1. levering van goederen in Suriname

 2. Verrichten van diensten in Suriname

 3. Invoer van goederen in Suriname

Het komt erop neer dat de belasting geheven wordt in bovengenoemde gevallen, waarbij het verbruik van het product of de dienst in Suriname plaatsvindt.


Wat is het BTW tarief?

Afhankelijk van de soort producten en diensten kunnen de volgende tarieven gelden:

 • 10%

 • 0%

 • 5%

 • 25%

Ook gelden er vrijstellingen voor genoemde producten en diensten.


Tarief 10%

 1. levering van goederen in Suriname

 2. Verrichten van diensten in Suriname

 3. Invoer van goederen in Suriname

Tarief 0%

a. de levering van water en prestaties ter zake door staatsonderneming

of overheidsdienst uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en andere

levering van water in verpakking van tenminste vijf (5) gallon of

meer.

b. de levering van elektriciteit en prestaties ter zake en kookgas;

c. de verhuur gedurende minstens 3 maanden van onroerende goederen,

welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt als

hoofdverblijf voor permanente bewoning;

d. het binnenlandse personen- en goederenvervoer over de weg, over het

water en door de lucht;

e. de diensten die door ziekenhuizen en laboratoria voor medisch

onderzoek worden verricht;

f. de invoer en levering van medische kunst- en hulpmiddelen, zoals

orthopedische artikelen en toestellen - daaronder begrepen medische

verbruiksartikelen, medisch-chirurgische gordels en banden alsmede

krukken - kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel, gezondheidsbrillen, -brillenglazen en -lenzen;

g. de invoer en levering van geneesmiddelen;

h. verzekering voor lokale ziektekosten, ongevallenverzekering en

levensverzekering;

i. de verzorging van publiek onderwijs dat valt onder het toezicht van

het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inclusief

leermiddelen, schoolbenodigdheden en schooluniformen;

j. uitvaartdiensten;

k. de opvang van kinderen in kinderopvang;

l. de zorg van ouderen, hulpbehoevenden en bejaardentehuizen;

m. zieken- en gewondenvervoer;

n. de volgende diensten:

1˚. girale dienstverlening betreffende deposito’s, rekeningcourantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen,

cheques en andere handelspapieren;

2˚. het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet;

3˚. de gelegenheid bieden tot het pinnen van geld bij de pinautomaat;

o. de hierna volgende goederen:

1˚. aardvruchten;

2˚. verse groenten en fruit;

3˚. verse en niet bewerkte vleeswaren;

4˚. verse en niet bewerkte vis;

5˚. eieren;

6˚. havermout;

7˚. meel, brood en cassavebrood;

8˚. rijst;

9˚. padi;

10˚. bruine bonen;

11˚. groene erwten;

12˚. gele erwten;

13˚. zout;

14˚. melk;

15˚. uien;

16˚. knoflook;

17˚. kaas, pindakaas en jam;

18˚. thee;

19˚. sardien in blik;

20˚. sojaolie;

21˚. zonnebloemolie;

22˚. witte suiker;

23˚. bruine suiker;

24˚. babyvoeding;

25˚. kindervoeding van granen;

26˚. lucifer;

27˚. muskietenkaars;

28˚. maandverband en tampons;

29˚. voorbehoeds- en anticonceptiemiddelen;

30˚. wegwerpluiers;

31˚. badzeep;

32˚. toiletpapier;

p. de invoer door en leveringen en diensten, uitgezonderd ter zake van

de leveringen volgens artikel 14 lid 6, aan:

1˚. contractors en sub-contractors ingevolge de Petroleumwet 1990,

gelijk zij luidt na

de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

2˚. staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij

luidt na de daarin

aangebrachte wijzigingen daarop;

q. de invoer door en leveringen en diensten aan:

1˚. goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomsten met de status

van wet;

2˚. publiekrechtelijke lichamen;

r. de binnenlandse levering van:

1˚. goud aan vergunningsplichtige goudopkopers in de zin van de

Wet Bedrijven en Beroepen;

2˚. verse vis aan vergunningsplichtige visverwerkingsbedrijven en

visexporteurs in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen;

s. de binnenlandse levering van kunstwerken


Tarief 5%

a. verzekering voor internationale ziektekosten;

b. motorgasoline en andere daarmee gelijkgestelde motorbrandstoffen

en dieselolie.


Tarief 25%

Onderworpen aan het tarief van 25 (vijfentwintig) procent zijn:

a. automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor

personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 2.500 cm3 en met

een cif waarde van US$ 40.000,- (vijftigduizend Amerikaanse dollar) of

meer;

b. motorfietsen met een cylinderinhoud van meer dan 125 cm3;

c. speedboten, waterscooters, jachten, sport- en andere pleziervaartuigen;

d. helikopters en luchtvaartuigen voor vervoer van minder dan 10 personen;

e. wapens, munitie, delen en toebehoren daarvan;

f. vuurwerk.


Vrijgesteld van belasting zijn:

a. de levering van onroerende goederen en van rechten waaraan deze

zijn onderworpen;

b. het verlenen van toegang tot openbare vermakelijkheden ingevolge

de Wet Vermakelijkheidsbelasting;

c. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan hazardspelen volgens

de Wet Casinobelasting, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte

wijzigingen daarop;

d. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan loterij volgens artikel

1 van Loterijwet 1939, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte

wijzigingen daarop;

e. de diensten die door artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en

verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors,

logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig

worden verricht, evenals jeugdtandverzorging en mondhygiëne en

diensten van alternatieve genezers en overige paramedici;

f. de levering en invoer van goederen en het verrichten van diensten

door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of

godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er

geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen.


Vrijstelling vs. 0-tarief

Het verschil tussen de 'vrijstelling' en het '0-tarief' zit in de toepassing van de bepalingen in de wet BTW. Vrijstelling geeft aan dat de bepalingen uit deze wet niet van toepassing zijn, terwijl dat wel het geval is in het geval van het 0-tarief. In de praktijk betekent dit dat er geen aftrek voorbelasting BTW mogelijk is bij een vrijstelling, terwijl dat wel kan in het geval van het 0-tarief.


Verschuldigdheid BTW

De BTW is verschuldigd op één van de volgende momenten:

a. het moment van uitreiking van de factuur;

b. het moment waarop de factuur uiterlijk had moeten zijn uitgereikt;

c. het moment van presteren;

d. het moment van ontvangst van de vergoedingAftrek voorbelasting BTW

De BTW beoogt de eindcosument te belasten en niet de ondernemer die goederen en/of diensten afneemt voor het produceren van het te consumeren goed of het kunnen leveren van de te consumeren dienst. Denk bijvoorbeeld aan de halffabrikaten en bedrijfsmiddelen zoals laptops, kantoormeubilair e.d. die nodig zijn voor het uitoefenen van de onderneming om uiteindelijk het product of de dienst te kunnen leveren.


De betaalde BTW voor de bedrijfsmiddelen e.d. wordt verrekend met het totaal aan af te dragen BTW. Hierdoor wordt de financiele druk op de ondernemer door de betaalde BTW weggenomen.


Voor aftrek van in rekening gebrachte BTW gelden dus de volgende drie vereisten:

1. de BTW is aan de ondernemer in rekening gebracht;

2. de BTW heeft betrekking op een aan hem verrichte prestatie; en

3. de BTW is vermeld op een correcte factuur.


Verzuim aangifte en/of afdracht

Indien de ondernemer verzuimt om aangifte en/of BTW afdracht te doen, zal de Ontvanger hem interest in rekening brengen. Ook kan de Inspecteur overgaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag met een boete van maximaal SRD 10.000. Hierover kan er ook interest in rekening worden gebracht. Tegen de naheffingsaanslag kan er binnen 60 dagen na dagtekening bezwaar aangetekend worden door de belastingplichtige.


Kleine ondernemersregeling

Niet alle ondernemers die belaste goederen en/of diensten leveren zijn automatisch onderworpen aan de verplichtingen die de BTW met zich meebrengt. Een ondernemer die per kalenderjaar een omzet van SRD 1.000.000 of minder behaalt is vrijgesteld van de BTW bepalingen, waaronder het doen van aangifte en betalen van de BTW en hoeft zich derhalve vooralsnog niet te registreren voor de BTW.


Indien blijkt dat deze ondernemer de omzetgrens van SRD 1.000.000 exclusief BTW overschrijdt, zal hij zich terstond moeten registreren voor de Wet BTW. Eenmalig hoeft hij dan enkel de BTW afdracht te doen voor het bedrag dat de omzetgrens van SRD 1.000.000 overschrijdt.


Nadat de ondernemer zich eenmaal heeft geregistreerd blijft hij BTW-plichtig voor de daaropvolgende twee kalenderjaren, ongeacht het bedrag dat hij aan omzet genereert. Indien blijkt dat zijn omzet toch </= SRD 1.000.000 is, kan hij na de bovengenoemde twee kalenderjaren een verzoek indienen bij de Inspecteur om weer onder voornoemde regeling te vallen.Factuurvereisten

Op de factuur zijn de volgende vermeldingen verplicht:

a. de datum van uitreiking;

b. een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de

factuur éénduidig wordt geïdentificeerd;

2022 -29- No. 121

c. het fiscaal identificatienummer waaronder de ondernemer de levering

of de dienst heeft verricht;

d. het fiscaal identificatienummer van de afnemer aan wie de levering of

dienst is verricht en van wie de belasting wordt geheven;

e. de naam en het adres van de ondernemer en zijn afnemer;

f. de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang

en de aard van de verrichte diensten;

g. de datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is

voltooid;

h. de vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de

eenheidsprijs exclusief belasting;

i. het toegepaste tarief;

j. het verschuldigde bedrag van de belasting;

k. in geval van een vrijstelling, vermelding daarvan;

l. voor de levering en invoer van motorvoertuigen het merk, het model,

de cilinderinhoud, en het chassisnummer, en voor werkzaamheden

aan het motorvoertuig de nummerplaat;

m. wanneer de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, de

vermelding “BTW verlegd”.


Ondernemers die gebruik maken van een kasregistratiesysteem voor

verkopen dienen het systeem zodanig in te richten dat:


a. een afschrift van de door de ondernemer te bewaren kassastrook kan

worden afgegeven aan de afnemer;

b. de gegevens, bedoeld in lid 1 onderdelen a, b, c en d, voor wat betreft

de naam en het adres van de ondernemer, onderdelen f, g, h, i, j en k,

duidelijk en overzichtelijk per transactie op de kassastrook staan.


Voorbeeld factuur
Invoer

De BTW in het geval van invoer van goederen =


0.10 * (de douanewaarde +het invoerrecht + de accijnzen + bij invoer verschuldigde heffingen)


De douanewaarde wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen inzake de waarde die zijn opgenomen in de Wet Tarief van Invoerrechten 1996.


Vrijstelling invoer BTW

De Minister kan, onder hem te stellen voorwaarden, vrijstelling van BTW verlenen voor de invoer van:

 • goederen op grond van het Grondstoffenbesluit 1997

 • overige goederen waarvoor aanspraak op vrijstelling van invoerrechten bestaat, zulks met uitzondering van goederen die voldaan aan de CARICOM oorsprong regels.Overgang Omzetbelasting naar BTW

De Omzetbelasting geldt tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze vervangen door de BTW. Indien er Omzetbelasting is betaald voor goederen die met BTW doorverkocht worden, kan de ondernemer al dan niet via zijn belastingspecialist aanspraak maken op aftrek voorbelasting.


Hoe ziet het transitieproces voor u eruit?

 1. Bent u een BTW -plichtige ondernemer: de registratie start op 1 november. Alle cliënten van Tactigent Consultancy worden na afstemming door ons geregistreerd.

 2. Administratie inrichten en facturen ontwerpen conform de BTW richtlijnen


Maak contact met Tactigent Consultancy N.V. voor meer informatie i.c. uw fiscale positie in het kader van de BTW en welke invloed de BTW op u heeft.Schedule your e-consult now: https://calendly.com/yourhausofbiz43 views0 comments

Comments


bottom of page